L’evolució econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, legislatura 2011-2015

_020803_111 - copiaDesprés d’un inici de legislatura molt complicat i difícil a nivell econòmic: no es podia pagar els proveïdors, hi havia greus dificultats per pagar les nomines,etc…com es diu popularment, “hem aconseguit girar la truita”.

A grans trets, s’han redreçat les finances municipals, es paguen cada vegada amb més celeritat les factures, s’ha controlat la despesa ordinària, han augmentat els padrons municipals , s’han congelat els impostos i s’ha reduït l’endeutament municipal.

El control de la despesa i la bona gestió duta a terme per l’equip de govern han estat claus per a la consecució d’aquests bons resultats.

En aquestes quatre ratlles volem destacar i posar breument  de manifest de manera entenedora, les principals accions relatives a la gestió econòmica municipal d’aquests darrers quatre anys:

1-El.laboració de pressupostos realistes, ajustant els ingressos a la recaptació real.

Cada any s’ha aconseguit ser més curós en la confecció dels pressupostos, comptant bàsicament amb els ingressos reals o l’ expectativa d’ingressos tangibles i realitzables a l’hora d’efectuar el pressupost d’ingressos i al mateix temps intentant recollir amb la màxima rigorositat les despeses previstes de l’exercici.

2- La contenció de la despesa .

Lligat amb el punt anterior, el fet de contenir la despesa ordinària, ha contribuït a millorar les finances municipals.

El capítol de personal no s’ha incrementat, sinó que s’ha reduït , passant de   el 2011 de 7.058.266,92 €    a    6.520.135,18 €  el  2015,segons dades del pressupost inicial.

_020803_111 - copia

A nivell de despesa dels capítols 3 i 9, interessos i amortitzacions crediticis, la millora ha estat espectacular, el pagament d’interessos  des de el 2012 s’ha reduït en més d’un 80 %, mentre que les amortitzacions, es a dir el retorn efectiu de crèdit ha passat en números rodons de 3.110.000 € el 2011, a 1.700.000 € , el 2015.

3-La recaptació municipal.

Es van  recuperar, al 2012, les competències en matèria de recaptació executiva que s’ havien cedit a la Diputació de Girona el juny del 2008. Aquesta decisió ha estat un gran èxit, atès que s’ha millorat de manera significativa la recaptació executiva tant a nivell d’ ingrés com a nivell qualitatiu.

Hem de destacar,la important tasca d’inspecció i neteja de padrons que  ha permès corregir errors històrics, depurar i fer augmentar els padrons de recaptació, la qual cosa ha comportat l’ increment sostingut dels padrons dels diferents impostos i taxes municipals.

Cal afegir, a més, que s’ha treballat de manera important en la millora dels circuits de flux d’informació entre les diferents àrees per tal d’incrementar l’eficiència en la gestió i en l’atenció al contribuent.

Hem de ressaltar a més, l’augment de fraccionaments atorgats al contribuent, per facilitar el compliment de les seves obligacions tributaries.

4-Reducció de l’endeutament municipal.

S’ha aconseguit reduïr espectacularment el rati d’endeutament municipal, com podem veure en el següent quadre adjunt, s’ha reduït des del 2011 en 30 punts.

Exercici Endeutament
 
2009 73,41
2010 73,05
2011 83,75
2012 78,97
2013 64,18
2014 58,87
2015 53,17

 

5-Reducció del període del PMP.

El període mig de pagament a proveïdors (PMP),pagament de factures a proveïdors, s’ha fet i s’està fent un gran esforç per intentar pagar a 30 dies.

S’ha aconseguit però passar de un PMP de uns 132 dies el 2011 a 51 dies el 2015.

Fins i tot, s’ha aconseguit afrontar , aquest 2015, el pagament a proveïdors sense que s’hagi concertat cap operació de tresoreria , com ha estat sempre habitual en el nostre consistori.

6-Congelació dels impostos.

En aquests moments de crisi l’ Ajuntament ha fet un gran esforç per congelar la pressió fiscal sense que la qualitat dels serveis es veies compromesa.

Des de l’any   s’han procedit diversos ajustaments a les ordenances fiscals i aportacions de caràcter social, però que en definitiva no han suposat un augment de la càrrega tributaria.

7-El romanent  municipal.

S’ha incrementat també de manera important també, aquí tenim la comparativa dels darrers anys.

Exercici Romanent Diferència %
2009 -1.131.444,52
2010 -3.582.032,58 316,59%
2011 41.982,87 -117,20%
2012 671.275,95 1.598,93%
2013 2.304.040,52 343,23%
2014 3.434.540,16 149,07%

8-El Pressupost del 2015.

Aquest exercici 2015,  es l’últim pressupost de la Legislatura 2011-2015, i es pot qualificar de “pressupost de l’ equilibri  “,  doncs culmina el procés d’estabilitat i sostenibilitat financera, procés  iniciat en el primer pressupost de la legislatura, el del 2012  un pressupost de recuperació de la estabilitat , que posteriorment s’ha anat millorant al 2013   i finalment al 2014 ,  que es preveu consolidi els resultats i la situació econòmic-financera i pressupostaria que es va liquidar a 31.12.2013.

No podem més que dir, que hem aconseguit “girar la truita”, crear una dinàmica i unes sinergies favorables, que ens han permès que els indicadors econòmics com la regla de la despesa, l’endeutament i l’ estabilitat pressupostaria  ens siguin positius.

Podem en definitiva, contemplar la propera legislatura amb moderat optimisme, des de un punt de vista de les finances municipals,  donat que  qui tingui la responsabilitat de governar es trobarà la casa més endreçada que el 2011.